وظایف شورا ها - آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کاشان (دوره چهارم) آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کاشان (دوره چهارم)
۱۳۹۳ جمعه ۲۲ اسفند - تعداد بازدید: 11752 بار
آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر کاشان (دوره چهارم)

1- طراحی جلد
2- صفحه 1و2 بسم اا...
3- صفحه 3 (آئین نامه شورای اسلامی شهرکاشان)-دوره چهارم
4- صفحه 4(شناسنامه: عنوان کتابچه،دوره چهارم،سال تدوین:1393،روابط عمومی شورای اسلامی شهرکاشان)
5- صفحه 5و6(کلام رهبری،امام خمینی درباره شوراها،با تصویر)
6- آئین نامه (بصورت فصلی )

فصل اول : 
مفاهيم و تعاريف در اين آيين‌نامه
 به جاي هريك از واژه‌هاي زير عنوان خلاصه شده مقابل آن به كار برده مي‌شود.

1- شوراي اسلامي شهر کاشان – شوراي شهر
2- جلسه علني شوراي شهر – جلسه شورا
3- اعضاي اصلي شوراي شهر – عضو
4- محل برگزاري جلسات رسمي شورا – تالار شورا
5- كميسيون دائمي شوراي شهر – كميسيون
6- قوانين و مقررات پيشنهادي شوراي شهر – طرح
7- پيشنهادات شهرداري جهت تصويب – لايحهفصل دوم :
 كميسيون ها، كميته‌ها – بررسي لوايح و طرح ها در شورا

كميسيون دائمي و نحوه انتخاب اعضاي كميسيون ها در ابتداي هر دوره
ماده 1- به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرحهاي اعضاي شورا و يا پيشنهاداتي كه به شورا جهت طرح در شورايعالي استان داده شده است، و به منظور تهيه و تمهيد طرح‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني كه به عهده شوراي شهر گذاشته شده است كميسيونهايي در شوراي شهر تشكيل مي‌شود.
ماده 2 – تعداد وظايف يا عناوين كميسيونهاي دائمي كه بر حسب وظايف ارگانها و سازمانهاي وابسته به شهرداري و امور مديريتي شهر کاشان تشكيل مي‌شود در اين آيين‌نامه تعيين گرديده است.
اعضاء شورا بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويت‌ها به عضويت اين كميسيونها انتخاب مي‌شوند هر كميسيون مي تواند با تصويب اكثريت اعضاي خود براي مشاوره از صاحب نظران دعوت كند.
تبصره 1- هريك از اعضاي شورا موظف است بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويتها در يكي از كميسيونهاي دائمي عضويت داشته و در صورت تمايل مي تواند در كميسيونهاي ديگر با حق اظهار نظر بدون حق رأي شركت كند.
تبصره 2- تقسيم‌بندي اعضاي شورا در كميسيونها به پيشنهاد رئيس شورا توسط شورا به مدت يكسال انتخاب مي‌شود، به گونه‌اي كه هر كميسيون 7 عضو داشته باشد.
ماده 3- پس از تقسيم اعضاي شوراي شهر در كميسيونهاي مربوطه، هر كميسيون با حضور حداقل دو سوم اعضاي خود منعقد و فوراً يك رئيس و يك نائب رئيس و يك منشي با رأي مخفي و با ورقه با اكثريت نسبي براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد. منشي هر كميسيون مخبر آن نيز خواهد بود.
ماده 4- مدت اعتبار براي رسميت جلسه كميسيون ها حضور حداقل دو سوم اعضاء مي‌باشد و تصويب تصميمات كميسيون با اكثريت مطلق آراء حاضرين خواهد بود.
ماده 5- هر عضو در رأس هر شش‌ماه مي‌تواند از طريق هيأت رئيسه تقاضاي تغيير كميسيون را بنمايد و اين جابجائي اعضائي با موافقت اكثريت اعضاي كميسيونهاي ذينفع و با تصويب شورا انجام مي‌پذيرد.
ماده 6- كميسيونهاي شورا براي جلسات خود بايد دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضاء اعضاء اعم از مخالف يا موافق برسد. دفاتر مذكور توسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورتجلسه، صفحه اول آن با ذكر شماره صفحات و امضاء رئيس كميسيون و حسب مورد، اعضاي كميسيونهاي مربوط برسد. صورتجلسات كميسيونها بايد بگونه اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كا رهرجلسه و اسامي اعضاء حاضر و غيب و آراي مثبت و منفي اعضاء، مربوط به هريك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.فصل سوم :
اسامي كميسيون هاي دائمي شوراي اسلامي شهر کاشان

ماده 7- كميسيون هاي دائمي شورا عبارتند از:
1-كميسيون توسعه و عمران شهري ( مهندسي – عمران، حمل و نقل، ترافيك، شهرسازي)
2- كميسيون فرهنگي، اجتماعي (بانوان، اجتماعي و فرهنگي،‌تفريحي ورزشي و امور جوانان)
3- كميسيون اقتصادي ، و برنامه و بودجه، ( طرح و برنامه، اقتصادي – امور مالي، محاسبات و بودجه درآمدهاي شهرداري، تشكيلات، آموزش و قراردادها)
4- کمیسیون خدمات شهری 
5- کمیسیون حقوقی و اداری 

ماده 8- رئيس شورا مكلف است كليه طرحها و لوايح را كه به شورا تقديم مي‌شود در اولين فرصت در جلسه علني شورا اعلام و به كميسيون هاي مربوطه و ساير اعضاء ارجاع نمايد. همزمان يك نسخه از طرحها براي اطلاع شهرداري و دستگاههاي ذيربط با تشخيص هيأت رئيسه شورا ارسال مي‌گردد.
تبصره 1- لوايح و طرحهائي كه جنبه‌هاي مختلف داشته و علاوه بر كميسيون اصلي به كميسيونهاي ديگري هم ارتباط پيدا نمايد از طرف رئيس شورا پس از مشخص نمودن كميسيون اصلي و فرعي و مواد مربوطه به كميسيونهاي فرعي به كميسيونهاي مربوط ارجاع مي‌شود. كميسيونهاي فرعي ظرف مدت ده روز گزارش خود پيرامون قسمت‌هاي مربوط را تهيه و به كميسيون اصلي ارسال مي‌نمايد. اين مدت با موافقت كميسيون اصلي تا ده روز ديگر قابل تمديد است تا مجموعاً به انضمام گزارش كميسيون اصلي براي طرح در جلسه علني شورا تقديم گردد.
تبصره 2- د رشورا گزارش كميسيون اصلي قرائت مي گردد و در مواردي كه نظرات كميسيون فرعي با مصوبات كميسيون اصلي متفاوت باشد و در هر مورد مانند پيشنهادهاي اصلاحي نخست منشي كميسيون فرعي توضييح داده و سپس موافق و مخالف مذاكره نموده و در آن مورد رأي گيري مي‌شود.
تبصره 3- هر طرح پيشنهادي از جانب اعضاء مي‌بايستي حداقل 3 امضاء داشته باشد و با قوانين و مقررات موضوع مغايرت نداشته باشد.
ماده 9- هر طرح و يا لايحه‌اي كه به كميسيون ارجاع مي‌شود گزارش رد و يا تصويب، تغيير و يا تكميل آن بايد در ظرف مدتي كه از طرف رئيس شورا با توافق كميسيون مربوطه معين و اعلام مي‌شود و حداكثر آن بيش از يك ماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون نخواهد بود به شورا داده مي‌شود.
تبصره 1- ملاك تاريخ وصول ثبت در دفتر كميسيون است.
تبصره 2- در صورت تخطي كميسيون از تاريخ مورد نظر حداقل سه تن از اعضاي شورا و يا شهرداري يا دستگاه ذيربط حق دارد از شورا تقاضا نمايد كه آن را در دستور جلسه قرار دهد و حق تقدم طبق ماده مربوطه به دستور هفتگي شورا تعيين خواهد شد.
تبصره 3- پيرامون لوايح و طرح‌هاي مفصل با موافقت و هماهنگي هيئت رئيسه و كميسيون مربوطه اين مدت تمديد خواهد شد. اين تمديد به هر حال نبايد بيش از يك مرتبه و طولاني‌تر از 2 ماه باشد، مگر با موافقت رئيس شورا.
تبصره 4- گزارش كميسيونها در طرح هاي عادي بايد حداقل 72 ساعت و در مورد طرح‌هاي فوريت‌دار حداقل 48 ساعت قبل از موقع طرح در شورا طبع و بين اعضاي شورا توزيع شود.
ماده 10- هرماه گزارش كارهاي كميسيونها به هيأت رئيسه شورا داده مي شود تا با نصب خلاصه آن در تابلوي اعلانات و يا تكثير به اطلاع ديگر اعضاء رسانده شود.
ماده 11- تمامي اسناد و اوراق مربوط به امور كميسيونها و صورت مذاكرات كميسيونها در محل دبيرخانه كميسيون براساس آئين‌نامه طبقه‌بندي اسناد نگهداري مي‌شود و انتقال آنها به بيرون ممنوع است.
ماده 12- تمامي مذاكرات در جلسه شورا علني و قابل انتشار و پخش براي افكار عمومي است و يك نسخه كامل از صورت مذاكرات شورا نزد اداره قوانين شورا بايگاني خواهد شد. حضور مستمع با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود.
تبصره- در صورت تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و موافقت اكثريت مطلق اعضاء حاضر شورا مي‌تواند جلسه غيرعلني تشكيل دهد.


كميسيون هاي خاص و مشترك

ماده 13- در مورد لوايح و طرح‌هايي كه ارتباط اساسي آن با كميسيون معيني روشن نباشد و جنبه‌هاي مختلف داشته باشد هيأت رئيسه مي‌تواند كميسيون موقت خاصي كه افراد آن را از طرف كميسيونهاي مربوطه انتخاب شوند تشكيل دهد تا طرح و لايحه ارجاعي را مطالعه و بررسي نمايند. اين كميسيونها نيز مانند ديگر كميسيونها از ميان اعضاي خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد.
تبصره 1- در صورتي كه طرح ها و لوايح به دو كميسيون ارتباط اساسي داشته باشد هيأت رئيسه كميسيون مشترك تشكيل خواهد داد.
تبصره 2- به پيشنهادات واصله به كميسيونها در صورتي كه مرتبط با شهرداري باشد با حضور شهردار و يا نماينده وي كه بدون حق رأي و براي اداي توضيحات در جلسات شركت مي كند رسيدگي خواهد شد.


فصل چهارم
مبحث اول – جلسات رسمي شورا و لزوم حضور اعضا

ماده 14- اعضاي شورا بايد در روزي كه قبلاً براي تشكيل جلسه علني شورا معين مي‌شود در جلسه حاضر شوند و منتهي 15 دقيقه پس از وقت تعيين شده براي جلسه در تالار جلسه علني كه از اين تاريخ تالار شورا ناميده مي‌شود حضور يابند. در صورت تأخير بدون عذر موجه از طرف هيأت رئيسه توبيخ خواهند شد و نيز هريك از اعضا كه بدون عذر موجه از جلسه غايب باشند، نامش از تريبون اعلام و در روزنامه درج خواهد شد.
تبصره 1- عضوي كه شش جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غير متوالي از اوقات رسمي، شورا و كميسيون را بدون عذر موجه (به تشخيص شورا) در يك سال غيبت نمايد موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع خواهد شد.
تبصره 2- در صورتي كه شورا به علت فوت و استعفاء و يا سلب عضويت (اخراج) بيش از يك سوم مجموع اعضاي اصلي و علي‌البدل فاقد نصاب لازم براي تشكيل جلسه شود، براساس مفاد ماده 31 قانون شوراهاي اسلامي كشور عمل خواهد شد.
ماده 15- حداكثر مدت براي هر جلسه رسمي 4 ساعت است كه ممكن است يكسره و يا با فاصله تنفس باشد مگر در موارد ضروري به تشخيص رئيس و تصويب شورا. غائبين بعد از تنفس نيز مشمول مقررات مربوط به غيبت و تأخير خواهند بود.
ماده 16- اعضاي هيأت رئيسه و كميسيونهاي شورا بايد در ساعتي كه قبلاً براي تشكيل جلسات تعيين مي‌شود حاضر شوند و در صورت تأخير و يا غيبت بدون عذر موجه با تشخيص رئيس مربوطه بر طبق آئين‌نامه انضباطي جريمه خواهند شد.

مبحث دوم ـ مسئوليت مديريت جلسات علني شورا و عده حضار

ماده 17- تشكيل جلسات رسمي و علني و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آئين‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين‌نامه به عهده رئيس جلسه است ولي در هر صورت بعد از اولين جلسه شورا به صورت عادي هر ماه دو بار در محل شورا تشكيل خواهد شد.
تبصره 1- شورا در صورت درخواست كتبي فرماندار، بخشدار ذيربط مشتمل بر زمان، دستور و ضرروت تشكيل جلسه موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده است. همچنين شورا مي‌تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه دهد.
تبصره 2- تشكيل جلسه فوق‌العاده از طرف شورا منوط به نظر هيأت رئيسه و يا تقاضاي مكتوب 5 تن از اعضاء و تصويب شورا خواهد بود.
ماده 18- تشخيص عده حضار به عهده منشي است كه در اول هرجلسه و قبل از اخذ آراء به وسيله رئيس جلسه بايد اعلام شود.
مبحث سوم ـ مذاكرات پيش از دستور و جلسات غير علني

ماده 19- در هر جلسه علني قبل از ورود به دستور، رئيس شورا مي‌تواند در مورد مسائل فوري روز كشور و شهر کاشان مطالبي را كه آگاهي اعضاء از آن ضروري است حداكثر به مدت 15 دقيقه بيان كند. ولي اين مطالب بدون رأي شورا مورد بحث واقع نخواهد شد.
ماده 20- مذاكرات كامل هر جلسه علني با مصوبات ثبت و ضبط مي‌شود و انتشار آن در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي جهت اطلاع عامه بلااشكال است.


مبحث چهارم ـ دستور جلسات و حد نصاب رأي گيري و نطق‌هاي پيش از دستور

ماده 21- دستور هفتگي شورا بايد به ترتيب وصول لوايح و طرح‌ها از كميسيون ها از طرف هيأت رئيسه شورا تهيه و پس از طبع و توزيع بر لوحه مخصوص نصب شود. لوايح و طرح‌هاي اولويت‌دار به تقاضاي 3 نفر از اعضاء و يا هيأت رئسيه خارج از ترتيب وصول در دستور هفتگي شورا قرار مي‌گيرد. در صورت تعدد تقاضا تشخيص اولويت با هيأت رئيسه خواهد بود.
تبصره – طرح‌ها و لوايح فوريت‌ار از اين قاعده مستثني هستند و تابع ماده مربوطه‌اند.
ماده 22- در هر جلسه رسمي حداكثر دو نفر از اعضاء براساس نوبت ليست هيأت رئيسه مي‌تواند حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر، مطالب خود را قبل از دستور به اطلاع شورا برسانند.
تبصره 1- تهيه ليست ناطقين پيش از دستور ماهيانه و به قيد قرعه توسط هيأت رئيسه تعيين مي‌شود.
تبصره 2-هر يك از ناطقين پيش از دستور مي‌توانند تمام و يا حداقل 5 دقيقه از حق خود را به نفر ديگري واگذار نمايند.


مبحث پنجم ـ مقررات مربوط به مذاكرات جلسه علني شورا

ماده 23 – موضوعاتي كه طبق دستور در جلسه علني شورا مطرح مي‌شود بايد از يك ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصي خارج از تالار نصب شود و مخالفين و موافقين در آن ثبت نام نمايند. به ترتيب به ازاء هرنفر موافق يك نفر مخالف نيز حق صحبت به ميزان برابر و به مدتي كه رئيس شورا تعيين مي‌نمايد خواهد داشت. در صورتي كه مخالف يا موافقي ثبت نام نكرده باشد، اعضاي مخالف موافق مي‌توانند در جلسه نوبت بگيرند و منشي نام آنها را به ترتيب ثبت خواهد كرده‌اند.
تبصره1- اگر مخالفي وجود نداشت، موافق نمي‌تواند صحبت كند.
تبصره 2- اگر موافقي وجود نداشت، مخالفين مي‌توانند به ترتيب صحبت كنند.
تبصره 3- منشي اسامي اعضائي كه مي‌خواهند صحبت كنند به ترتيب وصول (كتبي يا شفاهي) ثبت و به رئيس مي‌دهد.
تبصره 4- در صورتي كه اصل طرح و يا لايحه‌اي مخالف نداشته باشد غير از نماينده شهرداري و يا منشي كميسيون مربوطه به عنوان موافق كسي صحبت نخواهد كرد.
تبصره 5- مخالف و موافق بايد در موضوعي كه در دستور است صحبت كنند. و در صورتي كه به جاي طرح يا لايحه، گزارش كميسيوني در دستور قرار دارد، مخالف و موافق بايد راجع به گزارش كميسيون صحبت كنند.
ماده 24- هرگاه هنگام بحث در مورد لوايح، هيأت رئيسه لازم بداند مي تواند به مسئولين اجرايي اجازه دهد به جاي نماينده شهرداري سخن بگويند.
ماده 25- ناطقين نبايد از موضوع مورد بحث خارج شوند و در غير اينصورت رئيس جلسه به آنها تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر خروج از موضوع، دفعه سوم رئيس جلسه مي‌تواند ناطق را از ادامه نطق منع كند.
تبصره – قطع كلام ناطق و عدم رعايت سكوت از جانب ديگر اعضاي شورا و هرگونه تهمت و توهين و ايرادگيري شخصي يا حركتي كه موجب بي‌نظمي جلسه شود ممنوع است و مرتكب به مشمول مجازات مندرج در آئين‌نامه انضباطي خواهد گرديد و رئيس شورا مسئول جلوگيري از اين قبيل تخلفات است.


مبحث ششم  ـ ترتيب و مدت نطق

ماده 26- ترتيب و مدت نطق به شرح ذيل است:
الف – مدت نطق براي استيضاح شهردار يك ساعت
ب- براي مجموع اظهارات مخالفين و يا مجموع موافقين در مورد اصل هر لايحه و طرح و نيز براي توجيه لوايح و طرحها و توضيحات منشي كميسيون و نماينده شهرداري 45 دقيقه.
ج- حداكثر صحبت مخالفين و موافقين در اصل طرح ها و لوايح در موافقت و يا مخالفت، ده دقيقه و در جزئيات 5 دقيقه خواهد بود.
د – سؤال از شهردار حداكثر 15 دقيقه.
ه – تقاضاي كفايت مذاكرات و پيشنهاد مسكوت ماندن و افزايش مدت شورا براي يك لايحه، طرح و پيشنهاد در جلسه علني رأي‌گيري به عمل مي‌آيد و بلافاصله توسط رئيس جلسه به اجرا گذاشته خواهد شد. (يك مخالف و يك موافق هر كدام 5 دقيقه)
و – براي مذاكره در باب كليات لايحه بودجه ساليانه شهرداري کاشان جمعاً 4 ساعت و براي هر ناطق 20 دقيقه و براي متمم بودجه و يك دوازدهم 2 ساعت و براي هر ناطق 10 دقيقه.
ز – در صورت توهين به مقام اجرايي و يا يكي ديگر از اعضا در همان جلسه يا در جلسه بعد بدون رعايت نوبت به او تا 10 دقيقه اجازه نطق و دفاع از خود داده خواهد شد
ح – براي طرح لوايح و طرح‌هاي فوريت‌دار براي توضيح، مخالفت و موافقت و فوريت هركدام 15 دقيقه.
ماده 27- رئيس جلسه قبل از ختم هر جلسه روز و ساعت تشكيل و دستور جلسه بعد را اعلام مي‌نمايد.
ماده 28- در صورت تشنج و بي‌نظمي در جلسه شورا، رئيس جلسه را به مدت 15 دقيقه به عنوان تنفس تعطيل مي‌نمايد. و در صورت بروز بي‌نظمي مجدد، جلسه را ختم و آن را به روز ديگري موكول مي‌نمايد.
ماده 29- در صورتي كه عضوي خود را متعهد و ملزم به حفظ حيثيت شورا و رعايت نظم و نوبت و اجراي آئين‌نامه داخلي نداند از طرف رئيس و هيأت رئيسه، به ترتيب مورد تذكر شفاهي، اخطار قرار مي‌گيرد و در نهايت با او مطابق آئين‌نامه انضباطي رفتار خواهد شد.

فصل پنجم :
حضور شهردار و ساير مسئولين ذيربط، نحوه شور لوايح و طرح ها

ماده 30- مسئولين عاليرتبه اجرايي و قضايي، نماينده شهرکاشان  در مجلس شوراي اسلامي، شهردار حق حضور در جلسات علني شورا را دارد و در صورتي كه شورا لازم بداند براساس حدود اختيارات و وظايف شوراي شهر حضور خواهد يافت.
ماده 31- لوايحي كه از طرف شهرداري به شورا پيشنهاد مي‌شود بايد اولاً داراي موضوع و عنوان مشخص باشد و ثانياً دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به طور وضوح درج شود و ثالثاً داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد و به امضاي شخص شهردار رسيده باشد.
تبصره – در موقع طرح لوايح و يا پيشنهاد مرتبط با شهرداري بايد شهردار و يا معاون مربوطه به تناسب موضوع در جلسه علني و كميسيون مربوطه حضور داشته باشند و همراه داشتن تعدادي مشاور و كارشناس در جلسه بلامانع است.
ماده 32- طرح ها، پيشنهاداتي است كه با امضاي حداقل 2 نفر از اعضاي شورا به هيإت رئيسه داده مي‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رئيس و يا منشي در همان جلسه به كميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود.
تبصره – اعضاي شورا و يا شهرداري نمي‌توانند يك لايحه و يا يك طرح را كه بيش از يك ماده دارد به عنوان ماده واحده پيشنهاد و تقاضاي تصويب نمايند و در صورتي كه طرح يا لايحه مشتمل بر بيش از يك ماده باشد بايد مواد و تبصره‌ها جزء به جزء طرح و مورد شور قرار گيرد.
ماده 33- امضاء كنندگان طرح‌ها حق دارند در كميسيون‌هاي مربوطه كه طرح آنها مطرح است براي اداي توضيحات حاضر شوند و كميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را به امضاء‌كنندگان اعلام مي‌نمايد.
تبصره – امضاء كنندگان طرح‌ها پس از اعلام وصول طرح توسط هيأت رئيسه حق استرداد امضاي خود را ندارند و غيبت بعضي امضاء كنندگان مانع اعلام طرح در جلسه علني شورا نخواهد بود.
ماده 34- قبل از طرح هر لايحه در جلسه علني شورا، از طريق هيأت رئيسه به شهردار رسماً اطلاع داده مي شود تا يكي از ايشان در جلسه علني حضور يابندو مذاكرات در حضور او به عمل آيد و حق دارد اظهار عقيده كند.
تبصره – مسئولين مربوطه در صورت اطلاع و عدم حضور بدون عذر موجه، از طريق رئيس شورا مورد مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
ماده 35- به طور كلي تمام لوايح و طرح‌ها اعم از عادي، لوايح بودجه و تفسير مصوبات شورا نياز به كميسيون بررسي كننده دارد و يك شوري خواهد بود مگر بنا به تشخيص هيأت رئيسه لزومي داشته باشد تا يك طرح يا لايحه بصورت دو شوري (در كليات و جزئيات) مورد رسيدگي قرار گيرد.
ماده 36- موقعي كه گزارش كميسيون‌هاي مربوطه در خصوص لايحه يا طرحي در جلسه علني شورا مطرح مي‌گردد ابتدا كليات آن مورد مذاكره قرار مي‌گيرد و پس از اينكه نسبت به اصل آن رأي‌گيري به عمل آمد در صورت موافقت شورا، پيشنهادي كتبي واصله به هيأت رئيسه نسبت به هريك از مواد و همچنين مواد الحاقيه و پيشنهادهاي اصلاحي مورد بحث و مذاكره قرار گرفته و به ترتيب نسبت به جزئيات آن طرح و يا لايحه و مواد و تبصره‌ها رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.
تبصره 1- چنانچه طرحي در كميسيون رد شده باشد به هنگام طرح گزارش رد، يك نفر از اعضاي امضاءكننده نيز مي تواند در دفاع از طرح صحبت كند.
تبصره 2- گزارش كميسيون در غيبت منشي، توسط رئيس كميسيون ارائه خواهد شد.
ماده 37- براي هر پيشنهاد، 5 دقيقه وقت توضيح در نظر گرفته مي‌شود و پس از توضيحات به ازاي هرنفر موافق يك نفر مخالف نيز حق صحبت به ميزان برابر و به مدتي كه رئيس شورا تعيين مي‌نمايد خواهد داشت و سپس در صورت لزوم منشي كميسيون و يا نماينده شهرداري توضيح خود را پيرامون پيشنهاد ارائه شده مطرح و نسبت به اصل آن رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.
تبصره – پيشنهاد حذف بر ديگر پيشنهادها اولويت دارد.
ماده 38- در صورتي كه پيشنهادهاي ارائه شده مشابه باشند به تشخيص هيأت رئيسه، فقط پيشنهاد جامع‌تر مطرح خواهد شد.
ماده 39- پس از رأي گيري در كليات و جزئيات لازم است پيرامون كليات و جزئيات لايحه و با طرح تصويب شده رأي‌گيري نهايي به عمل آيد. در صورتي كه در رأي گيري نهايي، رأي لازم كسب نگردد آن طرح يا لايحه به كميسيون مربوطه ارجاع مي گردد تا نواقص آن برطرف شود. (شورنهايي)
ماده 40- هنگام بحث نسبت به هر ماده هرگاه پيشنهاد حذف تمام يا قسمتي از ماده يا رفع ابهام از آن بشود پس از توضيح پيشنهاددهنده و اظهارات يك مخالف و يك موافق نسبت به پيشنهاد اخذ رأي به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- اگر پيشنهاد حذف مربوط به يكي از مواد آئين‌نامه داخلي شورا باشد رأي دو سوم اعضاي اصلي شورا لازم است تا تصويب شود.
تبصره 2- مسئولان شهرداري كه در رابطه با لايحه‌اي به شورا مي‌آيند بايد از لايحه شهرداري دفاع نمايند.

شور در لايحه بودجه و قراردادها

ماده 41- تمامي لوايح بودجه اعم از بودجه كل، چند دوازدهم يا متمم آن يك شوري بوده و در هنگام طرح‌ آن، جلسات علني شوراي شهر بلاانقطاع در كليه ايام هفته به جز ايام تعطيل رسمي و جمعه روزي حداقل 4 ساعت منعقد مي‌باشد و تا زماني كه مذاكره و شور پايان نيافته و رأي شورا اخذ نشده است از دستور خارج نمي شود و هيچ لايحه و طرح ديگري مطرح نمي‌شود.
تبصره 1- شهرداري مي بايستي بودجه كل پيشنهادي سال آينده را تا قبل از 15دیماه سال جاري به شورا تقديم نمايد و شورا حداكثر تا 15بهمن‌ماه بودجه را تصويب و ابلاغ خواهد كرد. بودجه شهرداري شامل بودجه مؤسسات و ساير سازمانهاي وابسته خواهد بود.
تبصره 2- شوراي شهر مي‌تواند در قالب بودجه ساليانه تا سقف معيني از تعهدات شهرداري را به شهردار تفويض نمايد.

فصل ششم:
ترتيب تقدم لوايح و طرح ها و مسكوت ماندن آن ها

ماده 42- لوايح و طرح‌ها بر (سه) قسم است : عادي، فوري و دوفوري.
لوايح و طرحاي فوري آن است كه پس از تصويب فوريت آن در جلسه علني شورا بلافاصله در اولين جلسه علني بعدي در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت و نقطه نظرات كميسيون‌ها و اعضاي شورا در همان جلسه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ليكن لوايح و طرحهاي عادي پس از اعلام وصول به كميسيونها‌ي مربوطه ارجاع مي‌گردد. طرح ها و لوايح فوريت‌دار در همان جلسه وصول مورد تصويب قرار مي‌گيرد.
تبصره 1- جهت رسيدگي به طرح‌هاي فوريت‌دار پس از تشكيل اولين جلسه رسمي پس از وصول روزهايي هم كه شورا جلسه رسمي ندارد جلسه علني تشكيل مي‌دهد تا لايحه و يا طرح به تصويب نهايي برسد.
تبصره 2- طرح‌ها و لوايح فوريت‌دار به محض مصول در همان جلسه موجب تغيير دستور كار جلسه شده و بلافاصله با حضور شهردار بررسي آن آغاز مي شود.
تبصره 3- فوريت يك طرح يا لايحه نيازمند تصويب اكثريت مطلق حاضرين جلسه علني و تصویب يك طرح يا لايحه محتاج تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه است.
تبصره 4- تقاضاي فوريت در حكم تقاضاي تغيير دستور جلسه است. و اعضاي شورا تلاش خواهند كرد حتي الامكان از تصويب فوريت طرح‌ها و لوايح كه منجر به كاهش باركارشناسي و تخصصي طرح‌ها و لوايح مي‌گردد پرهيز نمايند.
تبصره 5- در صورت رد تقاضاي فوريت، طرح‌ها و لوايح به صورت عادي به كميسيون‌ها ارجاع خواهد شد.
تبصره 6- تقاضاي سلب فوريت و يا براي هر لايحه و يا طرح در طول مذاكره تنها براي يكبار امكان‌پذير است.
ماده 43 – اعضاي شورا حق دارند با پيشنهاد حداقل 3 نفر كتباً تقاضاي مسكوت ماندن طرح يا لايحه واصل شده به شورا را نمايند.
در اين قبيل موارد پس از توضيح يكي از پيشنهاد دهندگان به مدت 5 دقيقه و پاسخ آن از طرف يك مخالف به مدت 5 دقيقه رأي گرفته مي‌شود.
تبصره – تقاضاي مسكوت ماندن براي هر لايحه و طرح فقط براي يك مرتبه ممكن است به عمل آيد.
ماده 44- اخطار راجع به منافي بودن لوايح و طرح‌ها با قانون اساسي و مقررات جاري و يا آئين‌نامه داخلي شورا بر اظهارات ديگران مقدم است و مذاكرات در موضوع اصلي را متوقف مي‌كند. (حداكثر ظرف مدت پنج دقيقه)
تبصره – اعضاي شورا در صورتي كه تخلف نسبت به اجراي آئين‌نامه داخلي شورا را مشاهده نمايند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج ازموضوع حداكثر ظرف پنج دقيقه تذكر دهند.

فصل هفتم:
اقسام اخذ رأي

ماده 45- اخذ رأي در شورا به سه طريق انجام مي‌گيرد.
1-با بالابردن دست (تعداد آراي موافقين و مخالفين مهم است و امتناع نداريم.)
2- رأي‌گيري علني با ورقه (افرادي كه رأي مخالف و موافق و ممتنع داده‌اند مهم است)
3- رأي‌گيري مخفي با ورقه ( شخصيت رأي دهندگان نبايد آشكار شود)
ماده46- بطور كلي رأي‌گيري در جلسات شوراي شهر با بالابردن دست است مگر در مواردي كه آئين‌نامه طريق خاص ديگري پيش‌بيني كرده و يا هيأت رئيسه پيشنهاد كند.
ماده 47- در مواردي كه اخذ رأي علني با ورقه الزامي است ترتيب اخذ رأي به گونه‌اي است كه هر عضو داراي سه‌نوع كارت سفيد و كبود و زرد است كه اسم عضو روي آن چاپ شده است. كارت سفيد علامت قبول و كارت كبود علامت رد و كارت زرد علامت امتناع است. عدم شركت در رأي‌گيري نيز ممتنع به حساب مي‌آيد.
تبصره – اسامي موافقين و مخالفين و ممتنعين بدون اينكه در جلسه علني قرائت شود در مشروح مذاكرات شورا ثبت مي‌شود.
ماده 48- در مواردي كه انتخاب اشخاص براي پذيرش مسئوليت و سمتي مطرح باشد و يا رأي اعتماد به شهرداري و يا هنگامي كه 5 نفر از اعضاي حاضر در جلسه اخذ رأي مخفي با ورقه را كتباً تقاضا نمايند، رأي‌گيري مخفي با ورقه به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- رأي افراد تنها در قالب موافق و مخالف نوشته شده و بدون هيچگونه مشخصات در گلدان ريخته خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه تلاش براي كشف هويت رأي‌دهندگان تخلف از آئين‌نامه تلقي مي‌شود.
تبصره 3- انتخاب هيأت رئيسه، رؤساي كميسيون‌ها و منشي‌ها با رأي مخفي و با ورقه بعمل خواهد آمد.
ماده 49- در موارد زير اخذ رأي با بالابردن دست حتمي است و به هيچ طريق ديگري عمل نخواهد شد.
1-در تفسير و توضيح يكي از مواد آئين نامه كه مورد اختلاف باشد.
2- مطالبي كه در جلسه قرائت و تقاضاي بحث در آن شود و كليه دستورات عادي جلسه علني.
3- تغيير دستور
4- كفايت مذاكرات
5- مسكوت ماندن
6- حق تقدم در دستور
7- در فوريت طرح‌ها و لوايح
8- تمديد مدت نطق
9- ورود مطلبي در دستور
تبصره – در صورت تعارض دو تقاضاي رأي علني و مخفي با رأي‌گيري با بالابردن دست نتيجه مشخص مي‌شود.
ماده 50- در كليه موارد نتيجه رأي شورا بايد به وسيله رئيس اعلام گردد.
ماده 51- به مجرد اعلام اخذ رأي، تعداد حاضران در جلسه توسط رئيس از بلندگوي هيأت رئيسه اعلام مي‌شود و بلافاصله رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.
ماده 52- كليه انتخابات اعم از فردي و جمعي در جلسات شورا و كميسيونها به جز مواردي كه در اين آئين‌نامه حد و نصاب برايش تعيين شده، به اكثريت نسبي است.


فصل هشتم:
تذكر و سؤال – استيضاح و عدم كفايت شهردار

ماده 53- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد. ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره- در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه‌ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده 54- در صورتي كه حداقل 3نفر از اعضاي شوراي شهر تحقيق و تفحص را در هريك از امور شهرداري لازم بداند درخواست خود را كتباً از طريق هيأت رئيسه شورا در جلسه علني شورا مطرح و نسبت به لزوم يا عدم لزوم آن رأي‌گيري به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- تقاضاي تحقيق و تفحص خارج از نوبت در دستور كار شورا قرار گيرد.
تبصره 2- درخواست‌كنندگان يا متقاضيان تحقيق و تفحص 15 دقيقه فرصت خواهند داشت بصورت مستدل از تقاضايشان دفاع نمايند.
تبصره 3- در صورت تصويب، كميسيون مشتركي مركب از كميسيون مربوطه به علاوه متقاضيان تحقيق و تفحص تشكيل مي‌شود كه كار خود را شروع و پس از حداكثر 15 روز نتيجه كار خود را به شورا ارائه خواهد كرد.
تبصره 4- گزارش كميسيون مشترك در جلسه شورا قرائت و به صورت مستقل منتشر مي‌شود.
تبصره 5- ارگان مورد تحقيق و تفحص، موظف است كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را براي بررسي در اختيار قرار دهد.
تبصره 6- باعنایت به قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر،بُعد نظارتی هریک از اعضاء نسبت به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری در تقابل با ماده 54 نبوده و حق مذکور برای همه ی اعضاء محفوظ خواهد بود.

فصل نهم:
 تعطيلات، مرخصي‌ها و نمايندگان شوراي شهر در مجامع ديگر

ماده 55- تعطيل ساليانه شورا حداكثر 30 روز است كه مدت و موقع آن با تشخيص شورا خواهد بود. علاوه بر آن هريك از اعضاء مي‌توانند در مجموع از يك ماه مرخصي استحقاقي در طول سال با هماهنگي هيأت رئيسه برخوردار شوند.
تبصره 1- در صورت ضرورت رئيس شورا مي تواند با تقاضاي دو سوم اعضاء يا تقاضاي فرماندار يا بخشدار ذيربط يا شهردار در اوقات تعطيلي با ذكر دليل شورا را به طور فوق‌العاده دعوت به تشكيل جلسه نمايد.
تبصره 2- استفاده از مرخصي ضروري و يا استعلاجي حداكثر يكماه در سال(براي خانم‌ها حداكثر 3 ماه) و به تشخيص هيأت رئيسه خواهد بود.(موارد خاص و استثناء از شمول این قانون مستثنی خواهد بود).
تبصره 3- شركت در دعوت‌هاي رسمي دسته‌جمعي خارجي و يا مأموريت به خارج از كشور كه به دعوت مجامع خارجي صورت پذيرد تنها دوبار در سال و با هماهنگي هيأت رئيسه و موافقت شورا انجام شده و جزو مرخصي منظور نخواهد شد.
تبصره 4- اعزام اعضاء شورابه ماموریت های خارج از کشور که بنا به تشخیص شورای شهر انجام گردد و از شمول تبصره 3 خارج خواهد بود.
ماده 56- هرگونه نمايندگي از جانب شوراي شهر براي انجام مأموريت و يا شركت در مجامع عمومي پس از پيشنهاد، مستلزم تصويب در جلسه علني شوراست و بيش از يك سال مدت نخواهد داشت.
تبصره 1- نمايندگان شورا موظفند گزارش كار خود را هر شش‌ماه يكبار كتباً به اطلاع هيأت رئيسه برسانند.
تبصره 2- اگر انتخاب نماينده در ارتباط با وظايف كميسيون‌ها باشد نياز به طرح در جلسه علني شورا ندارد.
تبصره 3- براي انتخاب نمايندگان شورا آراء نصف به علاوه يك حاضرين كافي است مگر در مواردي كه نصاب خاصي داشته باشد.


فصل دهم:
نحوه استقرار مخبرين جرايد و تماشاچيان و مدعوين شورا

ماده 57- حفظ انتظام و امنيت شورا به عهده رئيس شوراست و هيچ مقام و قوه‌اي بدون اجازه رئيس شورا حق مداخله امنيتي  و انتظامي در محوطه و محيط كار شوراي شهر را ندارد.
ماده 58- مدعوين و مقاماتي كه مجاز به حضور در جلسات شوراي شهر هستند در صورت هماهنگي با رئيس مي‌توانند در جلسات علني حضور يابند.
تبصره – حضور كارشناسان و مسئولين مربوطه در كميسيون‌ها و كميته‌ها با هماهنگي رئيس كميسيون و كميته‌ها صورت خواهد پذيرفت.
ماده59- ورود مخبرين جرايد و راديو تلويزيون و تماشاچيان در تمامي جلسات علني شورا مجاز است و با هاهنگي روابط عمومي شورا صورت خواهد پذيرفت و استقرار هريك تنها در جايگاه پيش‌بيني شده مجاز مي‌باشد.
تبصره 1- نمايندگان مطبوعات در صورت داشتن كارت مخصوص قادر به انجام مصاحبه و تهيه گزارشات خبري خواهند بود و اقدامات آن ها نبايد مانع كار جلسات علني شورا شود.

فصل یازدهم :
وظايف و مسئوليت اعضاي هيأت رئيسه و ادارات شورا

ماده 60- رئيس شورا و ساير اعضاي هيأت رئيسه در مورد انجام وظايف محوله در اين آيين‌نامه در برابر شورا مسئوليت مشترك داشته و نسبت به خود مبني بر اداره بي‌طرفانه شورا وفادارند. هرگاه حداقل 3 نفر از اعضاي شورا به كيفيت اداره جلسات و ايفاي وظايف رئيس و يا ساير اعضاي هيأت رئيسه معترض باشند و اعتراض خود را كتباً به هيأت رئيسه بدهند، اولين جلسه بعد شورا به صورت غير علني و رسمي تشكيل خواهد شد تا به اعتراض مكتوب رسيدگي نمايد.
مدت جلسه غيرعلني رسمي كه در آن به شكايت اعضاء از عملكرد هيأت رئيسه رسيدگي مي‌نمايد حداكثر 4 ساعت خواهد بود و در صورت پس نگرفتن اعتراض، هيأت رئيسه به ناچار بايد رأي اعتماد بگيرد. در صورت عدم رأي اعتماد به هيأت رئيسه و يا هريك از اعضاي آن، مجدداً براساس همان روش انتخاب هيأت رئيسه عمل خواهد شد. در رأي‌گيري براي هيأت رئيسه و يا رئيس شورا جلسه علني شده و رأي‌گيري به صورت علني خواهد بود.
تبصره – رأي‌گيري براي استعفاء، بركناري و عزل يا انتخاب اعضاي هيأت رئيسه در جلسات علني مجاز است ولي رأي افراد مخفي است.
ماده 61- كليه امور اداري شورا اعم از مالي، استخدامي و سازماني و غيره در همه حال به عهده هيأت رئيسه است كه بر طبق آيين‌نامه‌هاي خاص مصوب شورا تحت نظر رئيس اداره مي‌شود و نيز كليه احكام صادره اعم از ترفيع و اضافه و نقل و انتقال كارمندان و كليه كاركنان شورا طبق بودجه مصوب بايد به امضاي رئيس شورا برسد و نيز كليه نامه‌هاي مربوطه به وظايف قانوني شورا چه از طرف كميسيون‌ها و چه از طرف ادرات با امضاي رئيس شورا يا اشخاصي كه از هيأت رئيسه و ازطرف رئيس معين مي‌شود صادر مي‌گردد.
ماده 62- مراقبت در ضبط و تحرير صورت مذاكرات، طبع و توزيع آن، قرائت لوايح و طرح‌ها و پيشنهادات و تنظيم پيشنهادات وارده و تنظيم نطق اعضاء به عهده منشي هيأت رئيسه است.
ماده 63- وظايف رئيس شورا عبارت است از :
1-اداره شوراي شهر – اداره جلسات رسمي دعوت از مقامات رسمي.
2- زمينه سازي براي تشكيل شوراي عالي استان و شوراي عالي استانها.
3- استقرار و اداره دبيرخانه فعال تخصصي شوراي شهر و پيگيري مصوبات.
4- شركت در مجامع و شوراهايي كه مطابق قانون برعهده وي گذاشته شده است.
5- برپايي جلسات مشترك ميان رؤساي كميسيونها و كميته‌ها با شهردار کاشان و ساير مسئولين ذيربط.
6- مسئوليت امور اداري و مالي شورا.
7- تعيين دستور جلسه،‌زمان و نوع جلسه و اداره جلسات (عادي يا فوق‌العاده) شورا.
8- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهاي اسلامي كشور و ساير اشخاصي كه شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيونهاي شورا را تشخيص دهد.
9- دعوت از اعضاء و تقسيم كار بين اعضاء و كميسيونهاي شورا.
10- پيگيري مصوبات شورا
11- معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند به مسئولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني جهت فراهم آوردن زمينه‌هاي همكاري در صورت درخواست آنان.
12- معرفي افراد مورد تأييد شورا براي انجام اقدام‌هاي مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي بندهاي 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور.
13- احكام مسئول و اعضاي دبيرخانه شورا كه از كاركنان شهرداري خواهند بود توسط رئيس شورا صادر خواهد شد.
14- رئيس شورا سخن‌گوي شوراست (مگر آنكه شورا عضو ديگري را تعيين كند) و مواضع و اطلاعات رسمي شورا توسط او (سخنگو) اعلام مي‌شود.
15- اجراي مفاد ماده 33 آيين‌نامه مالي شهرداريها شامل ايجاد تعهد، تشخيص، تسجيل و صدور حواله در حدود اعتبارات مصوب شورا در صلاحيت رئيس شورا يا اعضايي است كه از طرف وي كتباً و به طور منجز اختيارات لازم به آن‌ها تفويض مي‌شود.
16- تأييد بودجه شورا كه توسط خزانه‌دار شورا براساس بودجه مصوب شورا از طريق درآمدهاي بودجه شهرداري تأمين خواهد شد.
17- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضاء كه به صورت روشن و به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به شهردار و دريافت پاسخ كتبي يا شفاهي شهردار در خصوص تذكر ابلاغي و طرح آن در جلسه شورا.
18- كليه مكاتبات رسمي شورا با امضاي رئيس شوراست.
تبصره – نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسئول است.

 
ماده 64- وظايف منشي يا منشيان شورا
1-تهيه و تنظيم دستور جلسات براساس پيشنهاد‌هاي واصله و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.
تبصره – روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار شورا بايد حداقل 24 ساعت قبل به اعضاء ابلاغ شود.
2- تنظيم متن مذاكگرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آنها در محل شورا.
3- تهيه متن نامه‌هاي شورا، ثبت و شماره‌گذاري آن‌ها، تهيه آمار و اطلاعات، تهيه گزارش از عملكرد شورا براي ارائه به رئيس شورا، تهيه رونوشت مصوبات در اجراي ماده 78 قانون شوراهاي اسلامي كشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهاي ذيربط با امضاي رئيس شورا.
4- انتشار صورت تأييد شده جامع درآمد و هزينه شش‌ماهه شهرداري و ارسال نسخه‌هايي از آن به وزرات كشور.
5- انتشار مقررات مصوب شورا كه برابر قانون بايد به اطلاع عموم برسد.


ماده 65- وظايف خزانه‌دار شورا
1-انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا.
2- همكاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن.
3- تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول اموال و دارائي‌هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد و امضاي آنها به اتفاق رئيس شورا.
4- تنظيم صورتهاي مالي شورا.
5- بررسي صورتحساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري موضوع ماده 79 قانون شهرداري و ارائه آن همراه با نظريه به جلسات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورتحساب.
6- مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات شورا و نظارت در اجراي بودجه و پرداخت‌ها و امضاي حوالجات و چكها و كليه اسناد خرج كه بايد از صندوق شورا پرداخت شود.
تبصره – خزانه‌دار تا پانزدهم آذرماه هر سال بودجه سال بعد شورا را تهيه و پس از تصويب هيأت رئيسه منتهي تا اول آذرماه براي ارجاع به كميسيون مربوط تقديم شورا مي‌نمايد. كميسيون پس از رسيدگي، گزارش آن را تا منتهي به 15 ديماه براي رئيس و او براي شهردار مي‌فرستد تا د ربودجه كل شهرداري سال آينده عيناً درج شود. اين بودجه پس از تصويب شورا در اختيار كارپردازي قرار خواهد گرفت.


فصل دوازدهم :
حقوق اعضاي شوراي شهر – تفسير قوانين و آيين‌نامه

ماده 66- اعضاي شورا براي شركت در جلسات شورا حق حضور دريافت خواهند داشت و نحوه و ميزان حق حضور براساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آن دسته از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي كه به عضويت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنها نياز مي‌باشد مي توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزء سوابق مرتبط خدمتي آنان محسوب مي‌شود و حقوق و مزاياي آنان برابر آخرين حكم استخدامي ( يا برابر آنچه كه شورا در بودجه مصوب خود مقرر مي‌نمايد) از بودجه شورا پرداخت شده و در اين صورت مشمول دريافت حق حضور نخواهند بود.
تبصره 1- درصورتیکه هریک از اعضاء شورای شهر در ارتباط با ارائه نظریه های کارشناسی در ارتباط با طرح ا و لوایح متحمل هزینه ای شود ، مجموع هزينه اياب و ذهاب، تحقيقات و مطالعات افراد مذکور توسط شورا قابل  پرداخت خواهد بود.
ماده 67- شرح و تفسير مقررات و مصوبات قبلي به عهده شوراي شهر است و مي‌تواند به صورت عادي و يا فوريت‌دار در دستور قرار گيرد و مورد مذاكره واقع شود.
تبصره- در هر تفسير تقاضا شده يك نفر مخالف و يك نفر موافق به مدت ده دقيقه صحبت خواهند كرد.
ماده 68- هر يك سال، كميسيون ويژه‌اي براي بررسي و اصلاح آيين‌نامه داخلي شورا تشكيل مي‌شود كه پنج عضو داشته و اعضاي آن مستقيماً در شورا انتخاب خواهند شد.
اين كميسيون پيشنهادات واصله و نقطه‌ نظرات اعضاي خود را به صورت طرح اصلاح آيين‌نامه به شورا گزارش مي‌كند.
تبصره – گزارش كميسيون ويژه آيين‌نامه مقدم بر ديگر دستورات جلسه شوراست و بلافاصله بايد در دستور قرار گيرد.

ماده 69- در سایر موضوعاتی که در این آئین نامه بدان اشاره نگردیده است بر اساس مواد و قوانین تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه های وزارت کشور عمل خواهد شد.
ماده 70- این آیین نامه در 70 ماده و 69 تبصره در جلسه شورای اسلامی شهر کاشان به تصویب رسید و قابل اجراست.

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
مطالب مرتبط
كاشان - بلوار شهید خادمی - جنب پارک شهید حسن زاده - شورای اسلامی شهر | تلفن: 55440055 (031)
کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر کاشان می باشد.