اطلاعات تماس شورا اطلاعات تماس شورا
 ۱۳۹۵ شنبه ۲۹ آبان - تعداد بازدید: 5332 بار
تلفن:
031- 55545270
55545271

55581400 -55581401

دورنگار: 55560360  -  031

آدرس: کاشان – بلوار شهید خادمی-جنب پارک شهید حسن زاده

پایگاه اینترنتی : www.kashanshora.ir
پست الکترونیک : info@kashanshora.ir