جدول حضور اعضای شورای اسلامی شهر کاشان جدول حضور اعضای شورای اسلامی شهر کاشان
 ۱۳۹۵ شنبه ۲۹ آبان - تعداد بازدید: 5455 بار
جدول حضور اعضای شورای اسلامی شهر کاشان

یکشنبه تا پنج شنبه – حضور ریاست محترم شورا جناب آقای حسین حیدریان

یکشنبه تا پنج شنبه – حضور نایب رییس محترم شورا جناب آقای سیدرضا هاشمی


شنبه :  جلسات رسمی
یکشنبه :  آقایان حسین حیدریان – سیدرضا هاشمی
دوشنبه :  آقایان حسین حیدریان-سیدرضا هاشمی-مجید شمس-دکترحسن الماسی-مصطفی کردمیل- مهدی مدنی –امیرحسین پارسا
سه شنبه :  آقایان حسین حیدریان-سیدرضا هاشمی-علی هاشمی طاهری 
چهارشنبه :  آقایان حسین حیدریان-سیدرضا هاشمی –جواد حاجی قدیری – مهندس سید مهدی ناظم رضوی
پنج شنبه :  آقایان حسین حیدریان-سیدرضا هاشمی=-سیدعلی ثابت – علیرضا پورعسگری