همزمان با موسوم گل محمدی در کاشان: بازدید اعضای شورای اسلامی شهر کاشان از گلستان گل محمدی شهرک فتح المبین اعضای شورای اسلامی شهر کاشان از گلستان گل محمدی شهرک فتح المبین همزمان با موسوم گل محمدی بازدید کردند.
 ۱۳۹۴ شنبه ۱۲ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه
اعضای شورای اسلامی شهر کاشان از گلستان گل محمدی شهرک فتح المبین همزمان با موسوم گل محمدی بازدید کردند.