💠سخنرانی رئیس شورای شهر کاشان 💠سومین کنفرانس جبرمحاسباتی،محاسباتی اعداد و کاربردها- دانشگاه کاشان سومین کنفرانس جبرمحاسباتی،محاسباتی اعداد و کاربردها
 ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ آذر ساعت 0 و 0 دقیقه
💠سومین کنفرانس جبرمحاسباتی،محاسباتی اعداد و کاربردها- دانشگاه کاشان
💠سخنرانی رئیس شورای شهر کاشان

97/9/22

✅ کانال رسمی شورای شهرکاشان

💠 @kashan_shora